Vyberte kraj

Vyberte hory

Tématické pobyty

Podmínky zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Provozovatel portálu UbytovaniVpenzione.cz SISKA IČO 10935185, se sídlem Sportovní 765 Přelouč , je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti zpracovat a uchovat informace a údaje, které mu pro účely zprostředkování objednávky poskytl (dále jen "Osobní údaje") a to zejména za účelem zprostředkování služby. Portál UbytovaniVpenzione.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě Ubytovacího zařízení a společností majetkově spjatých s portálem UbytovaniVpenzione.cz . Ubytovací zařízení se stává správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Portál ubytovaniVpenzionu.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední objednávky Zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného poskytnutí objednané služby a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb.

Zasílání obchodních sdělení

Na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo mohou být zákazníkovi zasílána obchodní sdělení nabízející obdobné nebo navazující služby, pokud s tím zákazník nevysloví nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Zákazník vyjádřit na naší emailové adrese, případně obchodní sdělení odhlásit prostřednictvím odkazu v něm zakotveném. E- mailová adresa bude zpracována po dobu 3 let od objednávky služeb prostřednictvím portálu UbytovaniVpenzione.cz .

Vaše práva

Podle GDPR máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s GDPR,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Právní důvody zpracování osobních údajů - pro zpracování osobních údajů svědčí společným správcům především právní titul plnění smlouvy, plnění zákonné povinnosti či souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se společní správci řídí zákonem stanovenými lhůtami, zejména pro údaje na fakturách se smluvními partnery lhůtami stanovenými zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a pro ostatní údaje pak po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a následně z titulu oprávněného zájmu společných správců pro případ zamezení podvodům, pro účely přímého marketingu či pro případný soudní spor do tří let od ukončení smluvního vztahu. Lhůty pro uchovávání osobních údajů v databázích jsou voleny tak, aby byla minimalizována doba uchování osobních údajů ve vztahu k účelu jejich uchování a subjekt údajů tím nebyl nijak poškozován, přičemž údaje získané na základě bezúplatné dílčí smlouvy s návštěvníkem webových stránek e-chalupy pro potřeby předání dotazu na ubytování či hodnocení budou společnými správci zpracovávány jen po dobu 1 roku.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování svých osobních údajů, stanovuje Nařízení GDPR řadu práv, která lze vůči nám, coby společným správcům na výše uvedené kontakty uplatnit v jakékoliv formě a budeme Vaše žádosti vždy posuzovat dle jejich obsahu, v případě nejasností si vyžádáme doplnění informací, tak byste byli s naším vyřízením Vaší žádosti spokojeni.

Právo na přístup k osobním údajů

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. To znamená, že máte právo získat od správce potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, tj. např. Vám bude zpřístupněna část databáze s Vašimi osobními údaji či kopie písemnosti, budou-li jí společní správci disponovat.

Budete informován o tom:

 • jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů;
 • jaké jsou kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • jaké jsou důvody pro využití právního titulu oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR;
 • jaká je plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy nebo o stanovení kritérií pro dobu uložení;
 • že máte právo na přístup, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na podání námitky, na přenositelnost údajů a jak tato práva uplatnit;
 • že jsou osobní údaje zpracovávány na základě zákona a subjekt údajů měl povinnost údaje poskytnout s důsledky neposkytnutí či je na základě smlouvy nebo nutnosti doplnit do smlouvy;
 • že má právo odvolat souhlas v případě, kdy se osobní údaje zpracovávají výlučně z titulu uděleného souhlasu, s tím, že není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • že má právo podat stížnost dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
 • kde byly získány jeho osobní údaje, pokud nebyly nezískány přímo od něj, ale např. z veřejně dostupných zdrojů;
 • že dochází či nedochází k automatizovanému rozhodování a pokud k němu dochází, zda a jakým způsobem dochází k profilování.

Právo na opravu či doplnění osobních údajů

V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů. Zjistíte-li, že jsou o Vás zpracovávány nepřesné údaje, máte právo na opravu těchto osobních údajů, přičemž na stránkách správce je pro tyto účely uveřejněn vzor Oznamovací povinnost o změně osobních údajů.

Ověřování přesnosti osobních údajů se provádí po obdržení žádosti o opravu zpracovávaných osobních údajů. Opravu osobních údajů po jejich ověření provede někdo ze společných správců v nejbližší možné době.

Dále má subjekt údajů právo, aby byly za určitým legitimním účelem doplněny další osobní údaje, které zpřesní zpracovávané neúplné osobní údaje, a to poskytnutím dodatečného prohlášení o změně, jímž je jakékoli sdělení, které je adresováno správci.

Právo na výmaz osobních údajů

Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se jej týkají a správce má povinnost tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány;
 • subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Byly-li osobní údaje zveřejněny a správce je povinen je dle výše uvedeného vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří tito údaje zpracovávají, že subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Výmaz po ověření jeho oprávněnosti provede některý ze společných správců bez zbytečného prodlení.

Právo na omezení zpracování dle čl. 18 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování v některém z těchto případů:

 • když popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • když správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • když vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedeného, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské Unie nebo některého členského státu.

Došlo-li u Vás na základě žádosti k omezení zpracování, budete některým ze společných správců předem upozorněn na to, že Vaše omezení bude zrušeno a toto Vám bude řádně vysvětleno.

Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR

Právo na přenositelnost má subjekt údajů v případě, kdy je zpracování údajů založeno na souhlasu či smlouvě, tj. ne z titulu zákona. V ostatních případech není na přenositelnost nárok.

Pokud subjekt údajů, kterému právo na přenositelnost údajů vzniklo, o přenos údajů k jinému správci požádá, budou data předána především elektronickou formou v běžně používaném a strojově čitelném formátu a to buď přímo určenému správci či na cloudové uložiště, které subjekt údajů určil.

Žádost o přenos údajů vyřídí některý se společných správců bez prodlení, nejpozději však do 30 dnů.

Právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení GDPR

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a jsou zpracovány na základě těchto právních důvodů: jestliže zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Po vznesení námitky správce osobní údaje nezpracovává do doby, dokud se neprokáže, že závažné oprávněné důvody pro zpracování převažují nad zájmy či právy a svobodami subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků, a pak mu sdělí výsledek jeho rozhodnutí ve věci.

Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. na ústřednu: +420 234 665 111, oficiální e-mail: posta@uoou.cz.

Uplatnění Vašich práv jako Váš zákonný nárok budeme za každých okolností respektovat a pro zjednodušení uplatnění Vašich práv jsme pro Vás připravili níže uvedené formuláře (připravujeme, prozatím využijte kontakty výše).

Je v zájmu správce zpracovávat osobní údaje řádně, tj. plně v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením GDPR a nijak nezasahovat do Vašich práv. Budete-li mít pocit, že jsme v této souvislosti neudělali vše potřebné, prosím kontaktujte nás a sdělte, co můžeme pro ochranu Vašich práv při zpracování Vašich osobních údajů udělat více.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

Doporučujeme

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
_ga, _gid,_gat_XXX
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout